21Január2022

 
Obec Jamník na Spiši (súbory ku dňu 21.01.2022)
Hľadať text:
Kategórie:
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
2.10.2020 NIE Objednávky - september 2020 Zobrazit dokument [340 kB]
Dokumenty obce
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
20.1.2022 4.2.2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Zobrazit dokument [291 kB]
13.10.2021 NIE Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta a povolenia vstupu na cintorín Zobrazit dokument [20 kB]
5.10.2021 NIE Sadzobník poplatkov obce Jamník platný od 01.10.2021 Zobrazit dokument [243 kB]
20.5.2021 31.3.2022 Výzva na vykonanie výrubu/obkliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN Zobrazit dokument [90 kB]
23.4.2021 NIE Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ v Jamníku Zobrazit dokument [97 kB]
23.4.2021 NIE Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Jamníku Zobrazit dokument [98 kB]
5.3.2021 NIE Preventívne opatrenia na ochranu seniorov Zobrazit dokument [93 kB]
11.1.2021 NIE Oznam - testovanie Zobrazit dokument [256 kB]
5.1.2021 NIE OZNAM Zobrazit dokument [195 kB]
5.11.2020 NIE Zámer obce Jamník prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Súkromnej základnej umeleckej škole Zobrazit dokument [57 kB]
22.5.2020 NIE Spracúvanie osobných údajov Zobrazit dokument [518 kB]
21.4.2020 NIE Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jamník 2015-2020 Zobrazit dokument [3 MB]
13.3.2020 NIE !!! MIMORIADNE OPATRENIA v obci Jamník Zobrazit dokument [156 kB]
17.2.2020 NIE Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu Zobrazit dokument [51 kB]
14.10.2019 NIE Sadzobník poplatkov obce Jamník Zobrazit dokument [259 kB]
4.9.2019 NIE Smernica č. 11/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zák. č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov v protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zobrazit dokument [97 kB]
10.12.2018 NIE Verejná vyhláška o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu „Prístupová komunikácia“

Prílohy:
Oznámenie o začatí  konania
Celková situácia stavby - výkres č. CSS - 02

Zobrazit dokument [369 kB]
31.10.2018 NIE Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov | 27.10.2018 Zobrazit dokument [706 kB]
8.8.2018 NIE Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Zobrazit dokument [135 kB]
16.8.2017 NIE Výzva vlastníkom na údržbu (kosenie) pozemkov Zobrazit dokument [560 kB]
21.3.2017 NIE Sadzobník cien (služieb) obce Jamník Zobrazit dokument [1 MB]
1.12.2015 NIE Verejná vyhláška "Jamník - zriadenie trafostanice a úprava NN siete"

Prílohy:
Rozhodnutie č. 360/2015/UR-SU - textová časť
Situácia -výkres č. l 

Zobrazit dokument [1 MB]
14.5.2012 NIE Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Zobrazit dokument [31 kB]
14.5.2012 NIE Zásady odmeňovania poslancov Zobrazit dokument [49 kB]
14.5.2012 NIE Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [102 kB]
14.5.2012 NIE Vnútorná smernica obce Jamník - 2011

Verejného obstarávateľa: Obec Jamník k verejnému obstarávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác

Zobrazit dokument [59 kB]
14.5.2012 NIE Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jamník Zobrazit dokument [79 kB]
14.5.2012 NIE Štatút obce Jamník Zobrazit dokument [189 kB]
Všeobecne záväzné nariadenia obce Jamník
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
16.12.2021 31.12.2022 VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zobrazit dokument [314 kB]
2.3.2020 NIE Návrh VZN OBCE JAMNÍK č. 24 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Jamník Zobrazit dokument [410 kB]
16.12.2019 NIE Dodatok č. 2 k VZN č.1/2013 o miestnych daniach a poplatku na území obce Jamník Zobrazit dokument [311 kB]
27.11.2019 NIE Dodatok č.2 k VZN č. 1/ 2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zobrazit dokument [309 kB]
16.8.2019 NIE VZN 132019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Jamník Zobrazit dokument [234 kB]
16.8.2019 NIE VZN 122019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Jamník Zobrazit dokument [576 kB]
12.8.2015 NIE Dodatok č. 1 k VZN 8/2004 Zobrazit dokument [667 kB]
8.6.2015 NIE Návrh dodatku k VZN č. 13/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach Zobrazit dokument [182 kB]
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
30.12.2021 NIE Zápisnica z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 22. 11. 2021 Zobrazit dokument [218 kB]
23.11.2021 NIE Zápisnica z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 28. 10 . 2021 Zobrazit dokument [411 kB]
2.11.2021 NIE Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 23. 09. 2021 Zobrazit dokument [340 kB]
26.8.2021 NIE Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 30. 06. 2021 Zobrazit dokument [473 kB]
1.7.2021 NIE Zápisnica z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 20. 05. 2021 Zobrazit dokument [427 kB]
7.6.2021 NIE Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 29. 04. 2021 Zobrazit dokument [285 kB]
7.6.2021 NIE Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 25. 03. 2021 Zobrazit dokument [405 kB]
26.3.2021 NIE Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [180 kB]
24.2.2021 NIE Zápisnica z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [847 kB]
22.1.2021 NIE Oznam - obecné zastupiteľstvo Zobrazit dokument [38 kB]
5.1.2021 NIE Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 31. 12. 2020 Zobrazit dokument [62 kB]
22.12.2020 NIE Komentár k hlasovaniu Zobrazit dokument [12 kB]
22.12.2020 NIE Hlasovací lístok Zobrazit dokument [12 kB]
22.12.2020 NIE Návrh uznesení OZ Zobrazit dokument [12 kB]
22.12.2020 NIE Oznam - obecné zastupiteľstvo Zobrazit dokument [20 kB]
12.11.2020 NIE Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 14. 10. 2020 Zobrazit dokument [414 kB]
13.10.2020 NIE Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 10. 09. 2020 Zobrazit dokument [499 kB]
13.7.2020 NIE Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 18. 06. 2020 Zobrazit dokument [319 kB]
18.5.2020 NIE Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 06. 05. 2020 Zobrazit dokument [461 kB]
24.4.2020 NIE Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 06. 02. 2020 Zobrazit dokument [351 kB]
16.1.2020 NIE Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Zobrazit dokument [5 MB]
17.12.2019 NIE Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.11.2019 Zobrazit dokument [3 MB]
25.10.2019 NIE Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného dňa 17.10.2019 Zobrazit dokument [5 MB]
8.10.2019 NIE Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 19.09.2019 Zobrazit dokument [4 MB]
26.8.2019 NIE Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13.08.2019 Zobrazit dokument [3 MB]
8.7.2019 NIE Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 19.6.2019 Zobrazit dokument [4 MB]
29.5.2019 NIE Zápisnica z 3.zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 16.05.2019 Zobrazit dokument [4 MB]
8.4.2019 NIE Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 28.03.2019 Zobrazit dokument [8 MB]
20.2.2019 NIE Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.01.2019 Zobrazit dokument [5 MB]
27.12.2018 NIE Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 07.12.2018 Zobrazit dokument [3 MB]
15.11.2018 NIE Zápisnica z 35. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného 27.10.2018 Zobrazit dokument [4 MB]
5.10.2018 NIE Zápisnica z 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného dňa 27.09.2018 Zobrazit dokument [2 MB]
6.9.2018 NIE Zápisnica z 33. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného dňa 08.08.2018 Zobrazit dokument [3 MB]
26.6.2018 NIE Zápisnica z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 14.06.2018 Zobrazit dokument [6 MB]
26.6.2018 NIE Zápisnica z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 14.06.2018 Zobrazit dokument [6 MB]
6.6.2018 NIE Zápisnica z 31. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 24.05.2018 Zobrazit dokument [4 MB]
25.5.2018 NIE Zápisnica z 30. zasadnutia konaného dňa 26.04.2018 Zobrazit dokument [5 MB]
27.4.2018 NIE Zápisnica z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 22.02.2018 Zobrazit dokument [5 MB]
23.2.2018 NIE Zápisnica z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 18.01.2018 Zobrazit dokument [4 MB]
19.1.2018 NIE Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2017 Zobrazit dokument [6 MB]
16.11.2017 NIE Zápisnica z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.10.2017 Zobrazit dokument [7 MB]
5.10.2017 NIE Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 28.09.2017 Zobrazit dokument [8 MB]
20.9.2017 NIE Zápisnica z 24. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 23.08.2017 Zobrazit dokument [4 MB]
11.8.2017 NIE Zápisnica z 23. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného 19.07.2017 Zobrazit dokument [4 MB]
10.7.2017 NIE Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.06.2017 Zobrazit dokument [4 MB]
27.6.2017 NIE Zápisnica z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.05.2017 Zobrazit dokument [2 MB]
25.5.2017 NIE Zápisnica z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 20.04.2017 Zobrazit dokument [3 MB]
17.5.2017 NIE Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného 23.02.2017 Zobrazit dokument [3 MB]
28.2.2017 NIE Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2017 Zobrazit dokument [12 kB]
10.1.2017 NIE Zápisnica z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.12.2016 Zobrazit dokument [3 MB]
27.12.2016 NIE Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného 24.11.2016 Zobrazit dokument [3 MB]
6.10.2016 NIE Zápisnica z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 28.09.2016 Zobrazit dokument [2 MB]
3.10.2016 NIE Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 08.09.2016 Zobrazit dokument [2 MB]
9.9.2016 NIE Zápisnica zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 22.06.2016 Zobrazit dokument [3 MB]
30.6.2016 NIE Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 02.06.2016 Zobrazit dokument [3 MB]
13.6.2016 NIE Zápisnica z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 21.04.2016 Zobrazit dokument [2 MB]
11.5.2016 NIE Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného v Jamníku dňa 25.02.2016 Zobrazit dokument [2 MB]
26.2.2016 NIE Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 11.01.2016 Zobrazit dokument [1 MB]
12.1.2016 NIE Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 15.12.2015 Zobrazit dokument [3 MB]
16.12.2015 NIE Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 29.10.2015 Zobrazit dokument [2 MB]
30.10.2015 NIE Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.09.2015 Zobrazit dokument [3 MB]
25.9.2015 NIE Zápisnica zo 6.neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 11.08.2015 Zobrazit dokument [1 MB]
12.8.2015 NIE Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.06.2015 Zobrazit dokument [3 MB]
29.6.2015 NIE Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.05.2015 Zobrazit dokument [2 MB]
29.5.2015 NIE Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2015 Zobrazit dokument [2 MB]
24.4.2015 NIE Zápisnica z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2015 Zobrazit dokument [1 MB]
20.3.2015 NIE Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2015 Zobrazit dokument [3 MB]
6.3.2015 NIE Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 15.01.2015 Zobrazit dokument [3 MB]
5.1.2015 NIE Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2015 Zobrazit dokument [191 kB]
30.12.2014 NIE Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného dňa 12.12.2014 Zobrazit dokument [2 MB]
13.12.2014 NIE Zápisnica z 30. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.11.2014 Zobrazit dokument [2 MB]
10.11.2014 NIE Zápisnica z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného dňa 25.10.2014 Zobrazit dokument [7 MB]
28.10.2014 NIE Zápisnica z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 25.09.2014 Zobrazit dokument [3 MB]
30.7.2014 NIE Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 26. 6. 2014 Zobrazit dokument [2 MB]
27.6.2014 NIE Zápisnica z 26.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 22.05.2014 Zobrazit dokument [2 MB]
27.5.2014 NIE Zápisnica z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 27.03.2014 Zobrazit dokument [3 MB]
31.3.2014 NIE Zápisnica z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku, konaného 28.02.2014 Zobrazit dokument [3 MB]
3.3.2014 NIE Zápisnica z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 23.01.2014 Zobrazit dokument [2 MB]
27.1.2014 NIE Zápisnica z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2013 Zobrazit dokument [3 MB]
18.12.2013 NIE Zápisnica z 21. zasadnutia OZ dňa 24.10.2013 Zobrazit dokument [2 MB]
12.11.2013 NIE Zápisnica z 20. zasadnutia OZ dňa 26.09.2013 Zobrazit dokument [3 MB]
14.10.2013 NIE Zápisnica z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Jamník Zobrazit dokument [3 MB]
25.7.2013 NIE Zápisnica z 18.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 15.03.2013 Zobrazit dokument [3 MB]
28.6.2013 NIE Zápisnica z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.04.2013 Zobrazit dokument [3 MB]
20.3.2013 NIE Zápisnica zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 24.01.2013 Zobrazit dokument [2 MB]
25.1.2013 NIE Zápisnica z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 12.12.2012 Zobrazit dokument [474 kB]
12.11.2012 NIE Zápisnica z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 25.10.2012 Zobrazit dokument [571 kB]
12.11.2012 NIE Zápisnica z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 20.09.2012 Zobrazit dokument [342 kB]
8.8.2012 NIE Zápisnica z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 21. 6. 2012 Zobrazit dokument [448 kB]
22.6.2012 NIE Zápisnica z neplánovaného zasadnutia obecného zastupitel'stva v Jamníku konaného dňa 10. 5. 2012 Zobrazit dokument [282 kB]
12.6.2012 NIE Zápisnica z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 22. 3. 2012 Zobrazit dokument [394 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 23. 2. 2012 Zobrazit dokument [53 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 12. 1. 2012 Zobrazit dokument [50 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 15. 12. 2011 Zobrazit dokument [62 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 20. 10. 2011 Zobrazit dokument [49 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 22. 9. 2011 Zobrazit dokument [58 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 23. 8. 2011 Zobrazit dokument [55 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 27. 6. 2011 Zobrazit dokument [57 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 7. 6. 2011 Zobrazit dokument [43 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 26. 5. 2011 Zobrazit dokument [46 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 24. 3. 2011 Zobrazit dokument [42 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 24. 2. 2011 Zobrazit dokument [47 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 20. 1. 2011 Zobrazit dokument [49 kB]
14.5.2012 NIE Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jamníku konaného dňa 27. 12. 2010 Zobrazit dokument [50 kB]
14.5.2012 NIE Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jamniku na rok 2012 Zobrazit dokument [56 kB]
Verejné obstarávanie - výzvy na predkladanie CP
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
12.6.2020 NIE Výzva na predkladanie ponúk - "Rozšírenie STL distribučnej siete a pripojovací plynovod v obci Jamník" Zobrazit dokument [174 kB]
16.10.2019 NIE Výzva na predloženie cenovej ponuky : "Nákup ojazdeného pásového mini bagra " Zobrazit dokument [237 kB]
2.10.2019 NIE Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - "Výstavba multifunkčného ihriska v obci Jamník" Zobrazit dokument [850 kB]
27.9.2019 NIE Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky - Nákup použitého nákladného vozidla Zobrazit dokument [1 MB]
12.9.2019 NIE Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba multifunkčného ihriska v obci Jamník Zobrazit dokument [449 kB]
Rozpočet obce Jamník
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
21.12.2021 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2022 - 2024 Zobrazit dokument [228 kB]
31.3.2021 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2021 - 2023 Zobrazit dokument [8 MB]
18.12.2019 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2020 - 2022 Zobrazit dokument [4 MB]
4.4.2019 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2019 - 2021 Zobrazit dokument [377 kB]
15.12.2017 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2018 - 2020 Zobrazit dokument [5 MB]
14.12.2016 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2017 - 2019 Zobrazit dokument [5 MB]
16.12.2015 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2016 - 2018 Zobrazit dokument [4 MB]
13.3.2015 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2015 - 2017 Zobrazit dokument [5 MB]
6.3.2014 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2014-2016 Zobrazit dokument [9 MB]
8.4.2013 NIE Programový rozpočet obce Jamník na roky 2013-2015 - 2. časť Zobrazit dokument [901 kB]
8.4.2013 NIE Programový rozpočet obce Jamník na roky 2013-2015 - 1. časť Zobrazit dokument [216 kB]
8.4.2013 NIE Rozpočet obce Jamník na roky 2013-2015 Zobrazit dokument [4 MB]
14.5.2012 NIE Programový rozpočet obce Jamník na roky 2012-2014 Zobrazit dokument [58 kB]
Záverečné účty obce Jamník
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
1.7.2021 NIE Záverečný účet obce Jamník 2020

Obsah:
1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
   1.a. bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
   1.b. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),
   1.c. finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [815 kB]
15.7.2020 NIE Záverečný účet obce Jamník 2019

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
   a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
   b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),
   c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [637 kB]
4.7.2019 NIE Záverečný účet obce Jamník za rok 2018

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [715 kB]
25.6.2018 NIE Záverečný účet obce Jamník 2017

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (,,bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (,,kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [266 kB]
20.7.2017 NIE Záverečný účet obce Jamník 2016

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (,,bežný rozpočet"),
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (,,kapitálový rozpočet"),
c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [5 MB]
23.6.2016 NIE Záverečný účet obce Jamník za rok 2015 Zobrazit dokument [6 MB]
7.8.2015 NIE Záverečný účet obce Jamník 2014

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [4 MB]
6.6.2014 NIE Záverečný účet obce Jamník 2013

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [5 MB]
3.6.2013 NIE Záverečný účet obce Jamník 2012

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [6 MB]
5.6.2012 NIE Záverečný účet obce Jamník 2011

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce.
5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov obce.

Zobrazit dokument [180 kB]
ÚZEMNÝ PLÁN obce Jamník
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
12.10.2020 NIE Oznámenie o strategickom dokumente Zobrazit dokument [463 kB]
25.9.2020 NIE Oznámenie verejnosti - fyzickým a právnickým osobám prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Jamník" Zobrazit dokument [53 kB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - VÝKRES JAMNICKÝ MLYN Zobrazit dokument [262 kB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - VÝKRES VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB Zobrazit dokument [908 kB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - VÝKRES ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY Zobrazit dokument [1 MB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - NÁVRH KRAJINY A OCHRANA PRÍRODY Zobrazit dokument [906 kB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA Zobrazit dokument [2 MB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA Zobrazit dokument [2 MB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - VÝKRES PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA Zobrazit dokument [2 MB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH Zobrazit dokument [2 MB]
11.6.2014 NIE ÚPN obce Jamník - ŠIRŠIE VZŤAHY - PRIESTOROVÉ A FUNKČNÉ USPORIADANIE ÚZEMIA Zobrazit dokument [1 MB]
11.6.2014 NIE Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÚPN Jamník - tabuľka

Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci jednotlivých lokalít 
Zmien a doplnkov č. 1/2013 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JAMNÍK

Zobrazit dokument [75 kB]
11.6.2014 NIE Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÚPN Jamník

TEXTOVÁ A TABUĽKOVÁ INTERPRETÁCIA VYHODNOTENIA ZÁBEROV 
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Zobrazit dokument [65 kB]
11.6.2014 NIE Územný plán obce Jamník - Správa k návrhu Zmeny a doplnky 2012 Zobrazit dokument [638 kB]
11.6.2014 NIE VZN 9/2014 Návrh Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Jamník

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Jamník
a dopÍňa všeobecné záväzné nariadenie obce Jamník č.9/2009 zo dňa 31.05.2007,
ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Jamník.

Zobrazit dokument [353 kB]
14.5.2012 NIE Územný plán obce (2006)

VÝKRES PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA OBCE JAMNÍK

Zobrazit dokument [1 MB]
Správy výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
15.11.2017 NIE Správa o VVČ - Základná škola, Jamník 184 (2016/2017) Zobrazit dokument [361 kB]
20.1.2012 NIE Správa o VVČ - Základná škola, Jamník 184 Zobrazit dokument [175 kB]
20.1.2012 NIE Správa o VVČ - Materská škola, Jamník 185 Zobrazit dokument [83 kB]
Tlačivá - dane a poplatky
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
16.5.2012 NIE Priznanie k dani za psa Zobrazit dokument [73 kB]
16.5.2012 NIE Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností Zobrazit dokument [154 kB]
16.5.2012 NIE Vznik a zánik daňovej povinnosti (právnická osoba) Zobrazit dokument [71 kB]
16.5.2012 NIE Vznik a zánik daňovej povinnosti (fyzická osoba) Zobrazit dokument [71 kB]
16.5.2012 NIE Potvrdenie o podaní daňového priznania Zobrazit dokument [67 kB]
16.5.2012 NIE Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania Zobrazit dokument [99 kB]
16.5.2012 NIE Daň zo stavieb, stavba na viaceré účely (III. oddiel) Zobrazit dokument [183 kB]
16.5.2012 NIE Daň z bytov (IV. oddiel) Zobrazit dokument [160 kB]
16.5.2012 NIE Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (právnická osoba) Zobrazit dokument [244 kB]
16.5.2012 NIE Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (fyzická osoba) Zobrazit dokument [253 kB]
Tlačivá - stavebný úrad
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
22.3.2013 NIE Technologický opis prác pri odstraňovaní stavby

(príloha k búraciemu povoleniu)

Zobrazit dokument [413 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Zobrazit dokument [128 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o výrub drevín Zobrazit dokument [180 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o stavebné povolenie Zobrazit dokument [135 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Zobrazit dokument [123 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Zobrazit dokument [126 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o povolenie RZ Zobrazit dokument [196 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o dodatočné povolenie Zobrazit dokument [135 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť o dodatočné povolenie a jej užívanie Zobrazit dokument [130 kB]
13.5.2012 NIE Žiadosť na odstránenie stavby Zobrazit dokument [133 kB]
13.5.2012 NIE Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Zobrazit dokument [129 kB]
13.5.2012 NIE Ohlásenie drobnej stavby Zobrazit dokument [136 kB]
13.5.2012 NIE Návrh o umiestnení stavby Zobrazit dokument [128 kB]
13.5.2012 NIE Návrh na zmenu užívania stavby Zobrazit dokument [129 kB]
13.5.2012 NIE Návrh na kolaudáciu Zobrazit dokument [128 kB]
Tlačivá - ostatné
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
15.2.2018 NIE Žiadosť o určenie súpisného - orientačného čísla na stavbu.

Dokument vo formáte Word (.doc)

Zobrazit dokument [112 kB]
3.2.2016 NIE Žiadosť o pridelenie nájomného bytu Zobrazit dokument [88 kB]
Voľby do Európskeho parlamentu
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
27.5.2019 NIE Zápisnica | Voľby do EP - Jamník 2019

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu v Jamníku 25. 5. 2019.

Zobrazit dokument [5 MB]
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
1.4.2019 NIE Zápisnica z 2. kola volieb prezidenta SR Zobrazit dokument [816 kB]
18.3.2019 NIE Zápisnica z 1. kola volieb prezidenta SR Zobrazit dokument [819 kB]
25.2.2019 NIE Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky Zobrazit dokument [269 kB]
6.2.2019 NIE Oznámenie o zverejnení emailovej adresy - HP

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Zobrazit dokument [187 kB]
30.1.2019 NIE Oznámenie o zverejnení emailovej adresy

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

Zobrazit dokument [217 kB]
16.1.2019 NIE Informácia o podmienkach práva voliť pre voľby prezidenta SR Zobrazit dokument [268 kB]
14.1.2019 NIE Oznámenie o konaní volieb prezidenta Slovenskej republiky Zobrazit dokument [143 kB]
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
10.11.2018 NIE Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jamník - 2018

ZÁPISNICA miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Jamník vo voľbách do orgánov samosprávy obcí - 2018

Zobrazit dokument [1 MB]
24.9.2018 NIE Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jamník

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zobrazit dokument [206 kB]
24.9.2018 NIE Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jamníku

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zobrazit dokument [359 kB]
31.8.2018 NIE Oznámenie o určení zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zobrazit dokument [197 kB]
31.8.2018 NIE Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zobrazit dokument [226 kB]
16.8.2018 NIE Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov

Pre obec Jamník ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zobrazit dokument [230 kB]
16.8.2018 NIE Oznámenie o určení počtu poslancov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018.

Zobrazit dokument [204 kB]
25.7.2018 NIE Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zobrazit dokument [90 kB]
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
16.11.2014 NIE Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Jamník Zobrazit dokument [677 kB]
7.10.2014 NIE Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Jamníku 15. novembra 2014 Zobrazit dokument [552 kB]
7.10.2014 NIE Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Jamníku 15. novembra 2014 Zobrazit dokument [253 kB]
26.8.2014 NIE Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Zobrazit dokument [73 kB]
26.8.2014 NIE Oznam o počte obyvateľov k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014 Zobrazit dokument [66 kB]
26.8.2014 NIE Informácie a tlačivá k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014

Všetky informácie a tlačivá k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014 nájdete na stránke Ministerstva vnútra www.minv.sk.

Zobrazit dokument [26 kB]
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
6.11.2017 NIE Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja v obci Jamník Zobrazit dokument [779 kB]
2.11.2017 NIE Oznámenie volebnej komisie Košického samosprávneho kraja Zobrazit dokument [849 kB]
2.11.2017 NIE Hlasovací lístok pre voľby predsedu a do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - 4. novembra 2017 Zobrazit dokument [749 kB]
21.8.2017 NIE Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre obec Jamník je: obec@jamnik-spis.sk

25.7.2017 NIE Informácie pre voliča pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (4.11.2017) Zobrazit dokument [211 kB]
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 2020
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
1.3.2020 NIE Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 29.2.2020 v obci Jamník Zobrazit dokument [3 MB]
12.12.2019 NIE Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Zobrazit dokument [265 kB]
6.11.2019 NIE Žiadosť o voľbu poštou Zobrazit dokument [263 kB]
6.11.2019 NIE Informácia o hlasovaní poštou pre Voľby do NR SR 2020 Zobrazit dokument [476 kB]
6.11.2019 NIE Oznámenie o zverejnení emailovej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Zobrazit dokument [428 kB]
6.11.2019 NIE Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený Zobrazit dokument [462 kB]
FAKTÚRY
FAKTÚRY do roku 2012                          FAKTÚRY roky 2012 - 2018
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
11.1.2022 NIE Faktúry - november 2021 Zobrazit dokument [383 kB]
27.10.2021 NIE Faktúry september 2021 Zobrazit dokument [373 kB]
23.9.2021 NIE Faktúry august 2021 Zobrazit dokument [383 kB]
23.9.2021 NIE Faktúry júl 2021 Zobrazit dokument [369 kB]
13.7.2021 NIE Faktúry jún 2021 Zobrazit dokument [387 kB]
8.6.2021 NIE FA máj 2021 Zobrazit dokument [387 kB]
8.6.2021 NIE FA apríl 2021 Zobrazit dokument [381 kB]
28.4.2021 NIE Faktúry marec 2021 Zobrazit dokument [398 kB]
11.3.2021 NIE Faktúry - február 2021 Zobrazit dokument [394 kB]
1.3.2021 NIE Faktúry - január 2021 Zobrazit dokument [348 kB]
11.1.2021 NIE Faktúry - november 2020 Zobrazit dokument [393 kB]
2.11.2020 NIE Faktúry - október 2020 Zobrazit dokument [388 kB]
2.10.2020 NIE Faktúry - september 2020 Zobrazit dokument [381 kB]
22.9.2020 NIE Faktúry - august 2020 Zobrazit dokument [380 kB]
22.9.2020 NIE Faktúry - júl 2020 Zobrazit dokument [356 kB]
22.9.2020 NIE Faktúry- jún 2020 Zobrazit dokument [371 kB]
22.9.2020 NIE Faktúry - máj 2020 Zobrazit dokument [360 kB]
22.9.2020 NIE Faktúry - apríl 2020 Zobrazit dokument [360 kB]
22.9.2020 NIE Faktúry - marec 2020 Zobrazit dokument [380 kB]
12.3.2020 NIE Faktúry - február 2020 Zobrazit dokument [401 kB]
12.3.2020 NIE Faktúry - január 2020 Zobrazit dokument [362 kB]
12.3.2020 NIE Faktúry - december 2019 Zobrazit dokument [410 kB]
12.12.2019 NIE Faktúry - november 2019 Zobrazit dokument [398 kB]
12.12.2019 NIE Faktúry - október 2019 Zobrazit dokument [388 kB]
12.12.2019 NIE Faktúry - september 2019 Zobrazit dokument [378 kB]
13.9.2019 NIE Faktúry - august 2019 Zobrazit dokument [367 kB]
13.9.2019 NIE Faktúry - júl 2019 Zobrazit dokument [371 kB]
13.9.2019 NIE Faktúry - jún 2019 Zobrazit dokument [382 kB]
13.9.2019 NIE Faktúry - máj 2019 Zobrazit dokument [390 kB]
30.5.2019 NIE Faktúry - apríl 2019 Zobrazit dokument [379 kB]
30.5.2019 NIE Faktúry - marec 2019 Zobrazit dokument [390 kB]
18.3.2019 NIE Faktúry - Február 2019 Zobrazit dokument [387 kB]
18.3.2019 NIE Faktúry - Január 2019 Zobrazit dokument [361 kB]
5.2.2019 NIE Faktúry - december 2018 Zobrazit dokument [393 kB]
19.12.2018 NIE Faktúry - november 2018 Zobrazit dokument [392 kB]
19.12.2018 NIE Faktúry - október 2018 Zobrazit dokument [370 kB]
19.12.2018 NIE Faktúry - september 2018 Zobrazit dokument [380 kB]
26.9.2018 NIE Faktúry - august 2018 Zobrazit dokument [366 kB]
26.9.2018 NIE Faktúry - júl 2018 Zobrazit dokument [357 kB]
11.7.2018 NIE Faktúry - jún 2018 Zobrazit dokument [387 kB]
11.7.2018 NIE Faktúry - máj 2018 Zobrazit dokument [386 kB]
11.7.2018 NIE Faktúry - apríl 2018 Zobrazit dokument [377 kB]
2.4.2018 NIE Faktúry - Marec 2018 Zobrazit dokument [392 kB]
1.3.2018 NIE Faktúry - Február 2018 Zobrazit dokument [382 kB]
1.2.2018 NIE Faktúry - Január 2018 Zobrazit dokument [355 kB]
OBJEDNÁVKY
OBJEDNÁVKY do roku 2012                          OBJEDNÁVKY roky 2012 - 2018
Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
11.1.2022 NIE Objednávky - november 2021 Zobrazit dokument [336 kB]
27.10.2021 NIE Objednávky september 2021 Zobrazit dokument [334 kB]
23.9.2021 NIE Objednávky august 2021 Zobrazit dokument [334 kB]
23.9.2021 NIE Objednávky júl 2021 Zobrazit dokument [337 kB]
13.7.2021 NIE Objednávky - jún 2021 Zobrazit dokument [335 kB]
8.6.2021 NIE Objednávky - máj 2021 Zobrazit dokument [333 kB]
8.6.2021 NIE Objednávky - apríl 2021 Zobrazit dokument [344 kB]
28.4.2021 NIE Objednávky - marec 2021 Zobrazit dokument [341 kB]
11.3.2021 NIE Objednávky - január 2021 Zobrazit dokument [339 kB]
11.1.2021 NIE Objednávky - december 2020 Zobrazit dokument [347 kB]
11.1.2021 NIE Objednávky - november 2020 Zobrazit dokument [337 kB]
2.11.2020 NIE Objednávky - október 2020 Zobrazit dokument [344 kB]
22.9.2020 NIE Objednávky - august 2020 Zobrazit dokument [339 kB]
22.9.2020 NIE Objednávky - júl 2020 Zobrazit dokument [333 kB]
22.9.2020 NIE Objednávky - jún 2020 Zobrazit dokument [336 kB]
22.9.2020 NIE Objednávky - máj 2020 Zobrazit dokument [337 kB]
22.9.2020 NIE Objednávky - apríl 2020 Zobrazit dokument [333 kB]
22.9.2020 NIE Objednávky - marec 2020 Zobrazit dokument [343 kB]
12.3.2020 NIE Objednávky február 2020 Zobrazit dokument [341 kB]
12.3.2020 NIE Objednávky - január 2020 Zobrazit dokument [338 kB]
12.3.2020 NIE Objednávky - december 2019 Zobrazit dokument [339 kB]
20.12.2019 NIE Objednávky - november 2019 Zobrazit dokument [343 kB]
20.12.2019 NIE Objednávky - október 2019 Zobrazit dokument [340 kB]
12.12.2019 NIE Objednávky - september 2019 Zobrazit dokument [340 kB]
13.9.2019 NIE Objednávky - august 2019 Zobrazit dokument [337 kB]
13.9.2019 NIE Objednávky - júl 2019 Zobrazit dokument [339 kB]
13.9.2019 NIE Objednávky - jún 2019 Zobrazit dokument [337 kB]
13.9.2019 NIE Objednávky - máj 2019 Zobrazit dokument [340 kB]
30.5.2019 NIE Objednávky - apríl 2019 Zobrazit dokument [339 kB]
30.5.2019 NIE Objednávky - marec 2019 Zobrazit dokument [338 kB]
18.3.2019 NIE Objednávky - Február 2019 Zobrazit dokument [341 kB]
18.3.2019 NIE Objednávky - Január 2019 Zobrazit dokument [335 kB]
5.2.2019 NIE Objednávky - december 2018 Zobrazit dokument [339 kB]
20.12.2018 NIE Objednávky - november 2018 Zobrazit dokument [340 kB]
19.12.2018 NIE Objednávky - október 2018 Zobrazit dokument [337 kB]
19.12.2018 NIE Objednávky - september 2018 Zobrazit dokument [335 kB]
26.9.2018 NIE Objednávky - august 2018 Zobrazit dokument [337 kB]
26.9.2018 NIE Objednávky - júl 2018 Zobrazit dokument [333 kB]
11.7.2018 NIE Objednávky - jún 2018 Zobrazit dokument [339 kB]
11.7.2018 NIE Objednávky - máj 2018 Zobrazit dokument [339 kB]
11.7.2018 NIE Objednávky - apríl 2018 Zobrazit dokument [341 kB]
2.4.2018 NIE Objednávky - Marec 2018 Zobrazit dokument [347 kB]
1.3.2018 NIE Objednávky - Február 2018 Zobrazit dokument [337 kB]
1.2.2018 NIE Objednávky - Január 2018 Zobrazit dokument [335 kB]
Ostatné

dokumenty - plagáty - prílohy a iné

Zverejnené V archíve Názov a popis Dokument
23.10.2020 NIE Správa zo sčítania obyvateľov, domov a bytov Zobrazit dokument [258 kB]
12.8.2020 NIE Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 Zobrazit dokument [224 kB]
24.7.2020 NIE Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov Zobrazit dokument [150 kB]
30.11.2014 NIE Zberný dvor - obec Jamník

Prevádzková doba

Zobrazit dokument [46 kB]
30.11.2014 NIE Zberný dvor - obec Jamník

Prevádzkový predpis

Zobrazit dokument [50 kB]
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba

logo Jamnik-doleOÚ: Jamník 101, 053 22
Tel.: 053/ 449 21 14, Mobil: 0918 386 517
E-mail: obec@jamnik-spis.sk

Pondelok
8.00-12.00
13.00-15.30
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00-12.00
13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00-12.00

Počasie

Zasielanie noviniek na Váš e-mail

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť v nastaveniach prehliadača. - INFORMÁCIE.

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.